Algemene voorwaarden

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager, door Kooifotografie aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, cd of dvd enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kooifotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door Kooifotografie te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Kooifotografie heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Kooifotografie gebruikelijke gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Kooifotografie heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

5. Foto’s worden geleverd in het pand waar Kooifotografie zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto’s door Kooifotografie onbeschadigd retour worden ontvangen.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Kooifotografie vastgesteld. Indien Kooifotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Kooifotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7. Indien niet is overeengekomen dat de Foto’s in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan Kooifotografie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Kooifotografie.

8. Foto’s blijven eigendom van Kooifotografie. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij Kooifotografie. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Kooifotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voorvloeiende uit welke overeenkomst met Kooifotografie dan ook.

9. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Foto’s schriftelijk aan Kooifotografie te worden meegedeeld. Kooifotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk  worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is  de Wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet op andere wijze in het nakomen van een of meer verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Indien aannemelijk is dat Kooifotografie hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding van de Wederpartij in aanmerking. De Wederpartij zal de factuur van Kooifotografie op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 4 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Kooifotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

12. De Wederpartij verricht de aan Kooifotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Kooifotografie heeft verstrekt.

13. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Kooifotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Kooifotografie, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Kooifotografie. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voorvloeien.

14. Elke gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Kooifotografie. Bij inbreuk komt Kooifotografie, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Kooifotografie gebruikelijke gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.

15. De naam van Kooifotografie dient uitdrukkelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden gemeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Kooifotografie een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

16. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Kooifotografie te doen toekomen.

17. De wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en andere rechthebbenden. Kooifotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

18. Kooifotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan. De aansprakelijkheid is in ieder geval tot maximaal 1 maal het factuurbedrag beperkt.

19. Zowel Kooifotografie als Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, wettelijke schuldsanering volgens de WSNP of surseance van betaling van de andere partij.

20. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst, uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Kooifotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

21. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Kooifotografie welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door Kooifotografie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden voor Kooifotografie overeenkomstig de offerte.

22. Kooifotografie heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Kooifotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Kooifotografie is geretourneerd.

23. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Kooifotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

24. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Kooifotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Kooifotografie werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief modellen, stylisten en visagisten.

Vrije producties en levering uit archief

25. Als zichtzending ter beschikking gestelde Foto’s, die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto’s die wel worden gebruikt dienen door de Wederpartij binnen 3 maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval Foto’s langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag tenminste verschuldigd: € 75,- voor zowel origineel opnamemateriaal alsmede duplicaten. De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Foto’s aan Kooifotografie, maar zal ook geen enkel daarna vervaardigd duplicaat van de Foto’s in welke vorm dan ook behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

26. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van € 250,- indien achterop een Foto het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen.

27. Een Foto die niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in artikel 26 daaronder begrepen) aan Kooifotografie is geretourneerd, wordt als vermist beschouwd.

28. In geval van vermissing of beschadiging van een Foto is een vergoeding verschuldigd van: minimaal € 685,- voor origineel opnamemateriaal; minimaal € 175,- voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op Foto’s.